...
  • Białystok / Zaścianki ul. Usługowa 15
  • firma@jobimet.pl
  • +48 (85) 740 22 99

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

I. ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH JEST ZPHU JOBIMET JÓZEF BARDŁOWSKI.

II. PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE W ZWIĄZKU ZE:

1.SPRZEDAŻĄ NASZYCH WYROBÓW I USŁUG, ZAKUPEM POTRZEBNYCH DO PRODUKCJI MATERIAŁÓW I
USŁUG OBCYCH, PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA.

● Podmioty, których dane dotyczą: kontrahenci, potencjalni kontrahenci, jak i ich pracownicy oraz osoby z nimi współpracujące, podmioty kontaktujące się z firmą, osoby przebywające na naszych terenach oraz budynkach w związku z monitoringiem wizyjnym.
● Przetwarzane dane: imiona, nazwiska, dane służbowe, dane kontaktowe, dane adresowe, numery rachunków bankowych, dane rejestrowe i ewidencyjne (np.: PESEL, nr dowodu osobistego), obraz monitoringu wizyjnego. Przy sprzedaży z transportem dodatkowo numery rejestracyjne auta, numer dowodu osobistego lub paszportu kierowcy.
● Podstawa i cele przetwarzania danych:
1)zawarcie i wykonanie umowy;
2)wykonanie ciążących obowiązków prawnych (np.: przechowywanie danych na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów; składanie i rozpatrywanie reklamacji; rozliczenie danin publicznoprawnych; relacje biznesowe.
3)usprawiedliwiony interes prawny( udokumentowanie realizacji transakcji, ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, weryfikacja wiarygodności płatniczej kontrahenta, archiwizacja, zapobieganie i wykrywanie przestępstw (dbamy o bezpieczeństwo).

2.REKRUTACJĄ

● Prowadzimy rekrutację pracowników oraz współpracowników.
Podmioty, których dane dotyczą: osoby ubiegające się o zatrudnienie.
Przetwarzane dane: dane osobowe udostępnione przez osobę rekrutowaną lub firmę rekrutacyjną, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, dane adresowe, dane o wykształceniu,
przebieg dotychczasowego zatrudnienia, uprawnienia zawodowe.
Dane osobowe w ramach procesu rekrutacji pozyskiwane są na podstawie udzielonej zgody, z prawem do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Podstawa i cele przetwarzania danych:
1)zgoda;
2)zawarcie i wykonanie umowy;
3)wykonanie ciążących obowiązków prawnych, np.: przechowywanie danych na potrzeby
przyszłych postępowań uprawnionych organów, rozliczenie danin publicznoprawnych;
4)usprawiedliwiony interes prawny: rekrutacja, ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń,
tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne, archiwizacja.

III.POCHODZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzane dane osobowe przekazywane są nam bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą lub od innych administratorów danych, z którymi współpracujemy lub z powszechnie dostępnych źródeł.

IV.BRAK OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, stanowić może jednakże warunek zawarcia umowy.

V.ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzane dane osobowe, w tym przez osoby upoważnione, możemy przekazać:

1)podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu:

a)podmiotom pośredniczącym w zawieranych przez nas transakcjach;
b)podwykonawcom;
c)podmiotom świadczącym usługi doradcze, informatyczne, szkoleniowe, pomoc prawną, podatkową;

2)innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu, których udział jest konieczny do realizacji odpowiedniego procesu, m.in.:

a)inne strony transakcji;
b)firmy transportowe; spedytorzy; operatorzy pocztowi i kurierzy;
c)agencje celne;
d)ubezpieczyciele;
e)organy i urzędy państwowe lub samorządowe, sądy, komornicy;
f)biura informacji gospodarczej;
g)banki;
h)podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;

VI.OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Przetwarzamy dane przez czas niezbędny aby osiągnąć cel przetwarzania. Po zakończeniu go, archiwizujemy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Z uwagi na ustawowe okresy przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz okres przedawnienia roszczeń publicznoprawnych, dane osobowe usuwane są po upływie 10 lat licząc od końca roku, w którym zrealizowano cel przetwarzania danych.

VII.UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:
1)sprostowania (poprawienia) danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 16 RODO;
2)usunięcia danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 17 RODO;
3)ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku), w zakresie i na zasadach określonych w art. 18 RODO;
4)dostępu do danych (wnosząc o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych), w zakresie i na zasadach określonych w art. 15 RODO;
5)przeniesienia danych w zakresie i na zasadach określonych w art. 20 RODO;
6)wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, w zakresie i na zasadach określonych w art. 21 RODO.

Chcąc skorzystać, z któregokolwiek z powyższych uprawnień należy przesłać żądanie wraz ze wskazaniem zakresu danych będących przedmiotem żądania na adres email: firma@jobimet.pl lub listownie na nasz adres .

Chroniąc dane przed nieuprawnionym dostępem, możemy zażądać dodatkowej identyfikacji osoby, której dane dotyczą lub dodatkowych informacji.

Możliwość realizacji każdego z wyżej wymienionych praw wynika z obowiązujących przepisów prawa np. zależy od podstawy prawnej przetwarzania danych oraz od celu ich przetwarzania.

VIII.SKARGA DO ORGANU NADZORU
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania jej danych osobowych w sposób wskazany pod adresem www.giodo.gov.pl.

PLIKI COOKIES

1. Witryna używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy [nazwa] w celu optymalizacji działań.

3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies [naturalnie trzeba tu dostosować treść do wykorzystywanych przez Ciebie plików]:

a)„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
b)pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c)„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
d)„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e)„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.